Your browser does not support JavaScript!

 

:::
:::
行政單位

             
 
  校長室 學術副校長 註冊組
  行政副校長 秘書室 教師發展暨教學資源中心
    稽核組  
                       
                       
                         
  學務處
  生活輔導組 諮商輔導中心暨資源教室 事務營 出納組
  課外活動指導組 體育室 財產保管組    
  衛生保健組 原住民族學生資源中心 環境安全衛生管理中心
 
 
  研究及產學合作組     國際事務組    
  創新育成中心 兩岸事務組
  職涯發展暨校友服務中心 華語文中心
                           
 
  綜合業務組 證照試務組
 
 
  資訊服務組 圖書服務組
  數位學習組 校務研究中心